ความเชี่ยวชาญ จำนวนบุคลากร
บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 1
การสอนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 1
การสอนวิชาบัญชี 5
การจัดการอุตสาหกรรม 4
รัฐศาสตร์ 5
กฎหมายท่องเที่ยว,กฏหมายเบื้องต้น,กฏหมายธุรกิจ 1
ถ่ายภาพ/คอมฯกราฟิก 1
คหกรรมศาสตร์ 4
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 8
การศึกษา 2
ดูแลสวนและสนาม 2
สอนวิชาวิทยุกระจายเสียง 1
นาฏศิลป์ไทย 2
งานจราจร 2
ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนมัธยมสาธิต 1
คอมพิวเตอร์,โรเนียวเอกสาร 1
วิเคราะห์นโยบายและแผน,คอมพิวเตอร์ 1
งานโสตทัศนศึกษา 1
จัดรายการ,เขียนข่าว ผู้สื่อข่าว,อาร์ตเวิร์ด 1
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานพิธีกร-โฆษก และงานวินัยนักศึกษา 1
ทำความสะอาดอาคารเรียน 1
ระบบคอมพิเตอร์ 1
พันธุศาสตร์/ชีววิทยา 1
งานเกี่ยวกับประกันคุณภาพ 1
ตัดแต่งต้นไม้,จัดสวนหย่อม 1
การจัดการสิ่งแวดล้อม 1
วิเคราะห์นโยบายและแผน,การจัดการคุณภาพ 2
การสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ 1
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานสารบรรณ-ธุรการ 1
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
สถิติประยุกต์ 1
ด้านการบริหารจัดการเอกสาร งานสารบรรณ 1
งานการเงินและงานพัสดุ 1
สังคมศาสตร์ 1
งานบริหารสำนักงาน 1
จ่ายเชค,ออกเลขที่ฎีกา,ทำใบสำคัญจ่าย 1
ด้านบัญชี 1
งานบริการ 1
PHOTOSHOP 2
งานบริการจำหน่ายอุปกรณ์ 1
บริหารสำนักงาน 3
กลุ่มวิทยาศาสตร์/เคมี 1
ภาษาศาสตร์ 1
งานหลักสูตรและการสอน 1
บริหารสำนักงานสำนักงาน 1
งานสถานีโทรทัศน์ สถานีข่าว 1
ประวัติศาสตร์ 1
การวางแผนงบประมาณ ประสานงานทั่วไป 1
นาฏยศิลป์ไทย 1
อุตสาหกรรมอาหารและการบริหาร 1
สถิติและวิจัย 1
งานสารบรรณ งานเลขานุการ 1
การจัดกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 1
บัญชี 5
อัดสำเนาเอกสาร 1
งานบริหารระดับสูง 1
งานทางด้านคอมพิวเตอร์ 1
โรงแรมและการท่องเที่ยว 1
ดูแลอาคาร 1
งานสอน การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 1
เบิก จ่าย พัสดุ 1
บริการ 4
อาจารย์แนะแนว 1
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 1
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1
แม่บ้าน ทำความสะอาด 1
งานการสอน เทคโนโลยีการอาหาร 1
การเงิน บัญชี 1
ทำความสะอาด เปิดปิดอาคาร 1
งานเอกสารวิชาการ 1
งานบริหารทั่วไป 1
งานด้านการสอน หลักการตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
งานด้านการสอน การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 1
งานด้านเอกสาร บริหารงานทั่วไป 5
งานการสอนการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1
งานเอกสารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 1
งานด้านการสอน โลจิสติกส์ 1
งานด้านการสอนงานวิจัย/การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1
งานด้านการสอน วิทยาศาสตร์ 2
การพยาบาลอนามัยชุมชุน 1
บริหารงานทั่วไป ธุรกิจ 1
บริหารงานทั่วไป วางแผน และติดตามงานในสำนักงาน 1
วิเคราะห์แผนและงบประมาณ 1
งานการสอนการบัญชี ภาษี 1
ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสาร บริหารงานทั่วไป 1
งานการสอนแผทย์แผนไทยประยุกต์ 1
งานการสอนการปกครองท้องถิ่น 2
งานการสอนบริหารงานตำรวจ 3
งานการสอนวิศวกรรม 1
งานการสอนการตลาด/ขนส่งทางอากาศ/โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
ควบคุม ดูแล แก้ไข คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
งานการสอน การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 1
ควบคุม ดูแล แก้ไข วิจัย เอกสารทั่วไป 1
งานการสอนสังคมศึกษา 1
งานการสอนเคมี 1
งานการสอนการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
งานการสอนโลจิสต์และซัพพลายเชน 1
ขับรถ ดูแล รักษารถยนต์ 1
งานการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
งานการสอนภาษาจีน 1
การจัดการการเปลี่ยนแปลง,องค์การและการจัดการ 1
ผังเมือง แผนที่ 2
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิดส์ 1
ภาษาฝรั่งเศส 1
การพยาบาลมารดาทารก 1
ฟิสิกส์ 4
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ 1
การวิจัยและวิชาภูมิศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ 17
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ 2
การสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย 1
ภาษาไทย 7
เทคโนโลยีชีวภาพ 3
การจัดทำงบประมาณประจำปี การวางแผนการใช้งบประมาณ การรายงานผลการใช้งบประมาณ การประกันคุณภาพ กพร. 1
งานเอกสารและใบสำคัญทางการศึกษา 1
การทำบัญชี, ปิดงบการเงิน 1
คณิตศาสตร์ 4
การสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์ 1
วิชาวิทยุกระจายเสียง 1
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1
การสอน 8
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 1
งานวิชาการ ทะเบียน ธุรการ 1
เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์, จัดฝึกอบรม, งานเอกสาร, เบิกจ่าย 1
งานลงทะเบียนเรียน, งานพ้นสภาพนักศึกษา 1
ด้านวิชาการศึกษา 1
สิ่งแวดล้อมและงานวิจัย 1
ด้านบรรณารักษณ์ 1
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 1
ออกแบบตกแต่งภายในฯ 1
ตรวจค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ,ค่าตอบแทนการสอน,ค่านิเทศ 1
การประถมศึกษา,การสอนคณิตศาสตร์ 1
เวชศึกษาป้องกัน(ยาเสพติดและโรคเอดส์) 1
การสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
บริหารงานทั่วไป, งานประชาสัมพันธ์, กิจการนักศึกษา 1
การถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ จัดพิมพ์ 1
การจัดตารางการเรียนการสอน และการประสานงาน 1
บริหารงานทั่วไป,คอมพิวเตอร์ 1
งานด้านประกันคุณภาพ 1
งานธุรการ,งานพัสดุ,งานเบิกจ่าย ERP 1
สอนวิชาเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ 1
บริหารจัดการทั่วไป 5
ออกแบบกราฟฟิค 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2
เคมี 6
วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
งานตรวจรับวัสดุสินค้า 1
การประสานงานโครงการความร่วมมือ, การดูแลและให้คำปรึกษา อาจารย์ อาสาสมัคร และนักศึกษาชาวต่างประเทศ 1
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 2
การสอนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/การจัดการคลังสินค้า 1
การพิมพ์ 1
ด้านงานเอกสาร 1
งานพัสดุ, งานเบิก 1
การพยาบาลอนามัยชุมชน 7
วิเคราะห์แผน 1
บริหารธุรกิจ 3
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริการสาธารณสุขชุมชน 1
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 1
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
การจัดการโรงแรม 1
ด้านการท่องเที่ยว 3
วิเคราห์นโยบาลและแผน 1
พัฒนาสังคม 2
งานด้านกฎหมาย 1
ทำอาหาร 2
งานเดินเอกสาร และการทำความสะอาด 1
การบริหารธุรกิจและการจัดการ 1
การติดต่อประสานงาน 1
ประชาสัมพันธ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม PHOTOSHOP 1
งานสอนและงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
การจัดซื้อ-จัดจ้าง เบิกจ่ายทั่วไป 1
วารสารศาสตร์ บรรณารักษณ์ 1
ดูแลความปลอดภัย 1
งานสอนทางด้านสาขาวิชาการตลาด 1
การสอนคณิตศาสตร์ 2
งานคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนการสอน 1
งานด้านธุรการ, งานพัสดุ 1
บริหารงารทั่วไป 1
ระดับปฏิบัติการ 1
สิ่งแวดล้อม 1
MICROSOFT OFFICE 1
สถาปนิก นักผังเมือง 1
สร้างสื่อดิจิทัล 1
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 2
การสอนสังคมศึกษา 1
งานการสอนธุรกิจระหว่างประเทศ 1
งานเอกสาร 1
งานด้านการสอน ดนตรีสากล 1
งานด้านกานสอน บริหารงานตำรวจ 1
การบริหารสำนักงาน 1
งานด้านการสอน ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 1
งานจัดสวน ตกแต่งต้นไม้ 1
งานด้านการสอนเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา 1
งานด้านการสอนการปกครองท้องถิ่น กฎหมาย 1
ขับขี่รถยนต์ 1
งานด้านการสอนภาษาอังกฤษ 1
งานด้านการสอน การปกครองท้องถิ่น กฎหมาย 1
งานด้านการสอนคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม 2
งานการสอนภาษาไทย 3
ดูแล ควบคุม เอกสาร วิชาการ 1
งานการสอนคหกรรมศาสตร์ 1
ดูแล ซ่อมบำรุง 1
งานการสอนคอมพิวเตอร์ 1
ควบคุมดูแล แก้ไข จัดทำ เอกสาร 1
คิด วิเคราะ แผนงาน 1
งานเอกสาร งานทั่วไป 1
เอกสารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 1
ประกอบอาหาร 1
การเมืองการปกครอง 2
การจัดการองค์กร 1
บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ 1
การสอนวิชาการโฆษณาและการบริหารคณะบริหารบุคลากรในคณะ 1
งานธุรการพิมพ์ดีด โรเนียว 1
บริหารงานทั่วไป,งานสารบรรณ 1
การสอนคณิตศาสตร์,การบริหารการศึกษา 1
เครื่องสายไทย,ขับร้องไทย 1
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ บำนาญ ค่ารักษาพยาบาล 1
ACITING ,ละครเด็ก, ผู้ฝึกเสียง, กำกับละครเวที, เขียนบทละคร 1
อุปกรณ์เครืางมือเทคโนโลยีทางการศึกษา 1
พิมหนังสือราชการ+งานเอกสารต่างๆ 1
ภาพพิมพ์, ออกแบบ 1
การโฆษณา 1
การสอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 5
งานธุรการและงานพัสดุ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9
จัดเก็บวัสดุสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ 1
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
งานจัดซื้อจัดจ้างโดยตกลงราคา,การควบคุมพัสดุ 1
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา , วิเคราะห์บทความ 1
งานด้านการเงินการบัญชี 1
งานลงทะเบียนครุภัณฑ์ 1
สอนและงานวิจัย 1
งานหลักฐานและตรวจสอบผลสำเร็จ,AUDITOR,งานพัสดุ 1
การสอนประชาสัมพันธ์ 1
ทำประกันคุณภาพ ตัดสติ๊กเกอร์ 1
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดทำระเบียนบรรณานุกรม ของหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1
งานซ้อมบำรุง 1
Network computer 1
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
วาดภาพ จิตรกรรม 1
งานเลขานุการ,งานพัสดุ,งานธุรการ,งานการเจ้าหน้าที่ 1
ลูกจ้างชั่วคราว,ประกันสังคม,ธุรการ,รับ-ส่งเอกสาร 1
ช่างไม้ 1
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
งานวิทยุโทรทัศน์ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 1
การสอนวิชาการเงินการธนาคาร 1
งานด้านการจัดการเรียนการสอน 3
การสอนวิชาคณิตศาสต์ 1
งานด้านเลขานุการ 1
วิชาการศึกษา 2
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
งานประกันคุณภาพ 4
ด้านพลังงาน 2
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2
วิทยาศาสตร์ 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
งานด้านธุรการ 1
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
งานด้านคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนการสอน 2
บริการวิชาการ งานทะเบียนนักศึกษา 1
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 9
สอนวิชาภาษาไทย 1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
การเงินการบัญชี เลขา 1
งานทะเบียนและวัดผล 1
งานเอกสาร สารบรรณ 1
นักวิชาการพัสดุ 2
การบริหารภาครัฐ.ภาคเอกชน 1
ด้านวิชาการการศึกษา+ประชาสัมพันธ์ 1
บริหารงานทั่วไป งานธุการ 1
จัดเก็บฐานข้อมูล 1
งานบุคลากร 1
สถาปัตยกรรมและผังเมือง 2
งานการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สอนการตลาด วิจัย 1
การสอนสุขศึกษาพลศึกษา 1
วิชาแนะแนว 1
การสร้างภาพยนต์ 1
การวิจัยธุรกิจ 1
วิเคราะห์แผน,จัดทำงบประมาณ 1
การสอน รัฐศาสตร์ 2
นิติกร 1
โสตทัศนศึกษา 1
งานบริหารเอกสารทั่วไป 1
การสอนด้านตำรวจ 1
งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 1
งานด้านการสอน สาธารณสุขศาสตร์ 2
งานด้านการสอน 1
งานด้านการสอน ชีววิทยา 2
งานด้านการสอน นิติวิทยาศาสตร์ 1
งานบริหารงานทั่วไป เอกสาร 1
งานการสอน การศึกษาปฐมวัย 1
งานด้านการสอน การออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1
งานการรับเข้าศึกษาต่อ 1
งานการสอน การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
งานด้านการสอนสถาปัยตกรรม 1
ควบคุม ดูแล ผลิต เอกสารทางการศึกษา 1
งานการสอนเทคโนโลยีอาหาร 1
งานการสอนสถิติ สถิติประยุกต์ 1
จัดทำ วิเคราะห์ เอกสารการศึกษา 1
ควบ คุม ดูแล เอกสารทั่วไป 1
งานการสอนภาษาญี่ปุ่น 2
งานการสอนการจัดการโลจิสติกส์ 1
นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์ 1
การเมือง 1
งานการสอนการจัดการ 3
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
งานการสอนการจัดการท่องเที่ยว 1
MASS COMMUNICATION 1
คณิตศาสตร์มัธยม,สถิติชั้น ป.ตรี 1
ทำความสะอาดอาคารเรียน(โรงอาหาร) 1
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 1
วารสารศาสตร์ 1
บริหารงานทั่วไป 22
ด้านการศึกษาวิจัย 1
งานวิชาการ 15
ผู้ช่วยประกอบอาหาร,จัดเลี้ยง 1
ปรัชญาและศาสนา 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
งานบริการนักศึกษาและงานวิชาการ 1
สอนคอมพิวเตอร์ 2
การสอนบัญชี 1
คณิตศาสตร์และสถิติ 2
งานธุรการสารบรรณ,ติดต่อประสานงาน 1
ค่าสอเงินงบประมาณ,เกิน12 ชั่วโมง 1
คณิศาสตร์ชั้นมัธยม 1
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานการพยาบาลเบื้องต้น 1
จัดซื้อจัดจ้าง , ตรวจสอบวัสดุ- ครุภัณฑ์ 1
จัดเก็บสื่อโสตทัศนวัสดุ 1
บริหารจัดการภายใน 2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5
งานตรวจประเมินภายใน สมศ. กพร. งบประมาณ การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง 1
วิชาทรัพยากรมนุษย์ 1
นักการภารโรง 1
งานสุขาภิบาล 2
ผลิตสื่อ ตัดต่อวีดีโอ, งานด้านคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนการสอน 1
ด้านการสอนวิชาการตลาด 1
ถ่ายภาพนิ่ง ติดตั้งส่อการเรียนการสอนทุกชนิด 1
งานเอกสารและใบสำคัญการศึกษา 1
งานเบิกจ่าย งานบุคลากร 1
การสอนธุรกิจระหว่างประเทศ 1
งานเลขานุการ,งานประกันคุณภาพ 1
กิจการนักศึกษา 3
เคมี,ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 1
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 1
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 10
ตรวจจ่ายค่าใช้สอยครุภัณฑ์,ที่ดิน,สิ่งก่อสร้าง,งานพัสดุ 1
งานด้านบรรณารักษ์ 5
งานจราจร,ขับรถยนต์ 2
งานประชาสัมพันธ์ 3
การสอนวิชาทรัพยากรมนุษย์ 1
ซัก รีด 1
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ,สวัสดิการประกันสังคม,งานบุคคล 1
ด้านจัดทำสื่อสารสนเทศ 1
งานวิจัย 4
สุขภาพ 1
การบริหารทรัพยากรอาคาร 1
ประกันคุณภาพการศึกษา 1
ด้านภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม 1
เอกสาร 1
งานการสอนการเป็นผู้ประกอบการ/การจัดการตลาด/ความสัมพันธ์กับลูกค้า 1
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 1
งานภัณฑารักษ์ นำชม 3
ธุรกิจการบิน 1
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้อายุ 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1
งานบริการ ต้อนรับ 1
งานบริหารงานทั่วไป 4
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนการสอน 1
การจัดการเรียนการสอน 1
งานเลขานุการ 1
ผลิตเบเกอรี่ 1
ฟิสิกส์ประยุกต์ 1
จัดรายการวิทยุโทรทัสน์ 1
วิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
งานการสอน 1
งานห้องปฏิบัติการเครื่องมือ 1
งานระบบคอมพิวเตอร์และซ่องบำรุง 1
บริหารธุกิจ 1
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ/สินค้าคงคลัง 1
งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 1
สูตินรีเวชกรรม 1
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 1
การปกครองท้องถิ่น 1
วิศวกรไฟฟ้า 1
นโยบายสาธารณะ 1
การสอน รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง 1
บัญชี การเงิน เบิก จ่าย 1
งานเอกสารทั่วไป 1
งานทางด้านการศึกษา 1
งานการสอนสถาปัตยกรรม 2
งานด้านการสอน ศิลปะการแสดง 1
งานด้านการสอน แพทย์แผนจีน 3
งานด้านการสอน แพยทย์แผนจีน 1
งานทำความสะอาด เปิด ปิดอาคาร 1
งานด้านการสอน ารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1
งานด้านการสอน รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย การปกครอง 1
งานด้านการสอน โรงแรมและการท่องเที่ยว 1
งานด้านการสอนสถาปัตยกรรม 1
งานการสอนอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 1
งานการสอนวิทยาศาสตร์ 3
การสอนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
งานการสอนคณิตศาสตร์ 3
สินค้าคงคลัง 1
งานการสอน การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1
วิเคราะห์ จัดทำ เอกสารการศึกาา 1
ควบคุม ดูแลเอกสารทั่วไป 1
เจ้าหน้าที่โครงการ 1
งานการสอนการพัฒนาทุนมนุษน์และองค์กร 1
งานการสอนการสร้างภาพยนตร์ 1
บริหารงาน ควบคุม ดูแล 1
งานการสอนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธิ์ 1
ควบคุม ดูแล แก้ไข จัดทำเอกสาร 1
ทะเบียนและวัดผล 1
ควบคุม ตรวจสอบ จัดทำ แก้ไข เอกสารทั่วไป 1
งายวิจัย 1
การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
งานการสอน เศรษฐศาสตร์ 1
ขับรถยนต์และดูแลต้นไม้ 1
ธุรการ , ฝึกอบรม 1
การประดิษฐ์ท่ารำเต้น และการกำกับละคร 1
การสอนวิชาการตลาด 2
เขียนข่าว,ถ่ายภาพ,จัดเล่มหนังสือ 1
พนักงานขับรถ 2
การสอนคณิตศาสตร์ วิจัยและสถิติ 1
การสอนการบริหารงานบุคคล 1
การศึกษาพิเศษ 1
พลศึกษา 3
จิตรกรรม 1
การสอนวิทยาศาสตร์ 3
นักวิชาการศึกษา 6
จิตรวิทยาศึกษา 1
จัดซื้อจัดจ้าง,งานกิจกรรม 1
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1
วิเคราะห์นโยบายและแผน, การจัดการคุณภาพ 1
ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 1
คนงาน 2
การสอนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 1
การจัดการเชิงกลยุทธ์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ 1
การตลาด 1
งานธุรการ สารบัญ 1
งานธุรการงานสารบรรณ,งานพิมพ์ 1
งานเลขานุการ,งานธุรการ 1
ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา 1
ทำความสะอาด 5
ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ฟิสิกส์/การศึกษาวิทยาศาสตร์ 1
เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์ 1
บันทึกรายการบรรณานุกรมวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติและแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ 1
งานข้อมูลและผลการเรียนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 1
คอมพิวเตอร์ 15
ระบบ ERP 1
งานการเจ้าหน้าที่ 1
จัดเก็บเอกสารและบริการจัดเลี้ยงในห้องประชุม 1
ตรวจจ่ายค่าวัสดุ,ภาษี,โครงการ MBA 1
บริหารจัดการและงานสนับสนุนวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ 1
web, graphic, server, programming 1
ซ่อมแอร์ 1
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1
เคมี/วิศวกรรมเคมี 1
พิพ์เช็ค,จ่ายเช็ค,ออกเลขที่ฎีกา,ค่าสาธารณูปโภค 1
การจัดการความรู้,การประกันคุณภาพ 2
งานกิจกรรม 1
เภสัชศาสตร์ 1
การประถมศึกษา,ภาษาไทย 1
เชี่ยวชาญ ดนตรีไทย 1
สอนวิชาเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์ 1
การท่องเที่ยว 5
งานสอน 2
งานบริการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์ 1
งานการสอน อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 1
คณิตศาสตร์สารสนเทศ 2
งานเลขานุการ บันทึกและจัดทำวาระการประชุม 1
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 1
ระบบ ERP และคอมพิวเตอร์ 1
งานประชุม ติดต่อประสานงาน งานธุรการ 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
การจัดการการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/การจัดการโลจิสติกส์แลงานการสอน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/ 1
การวิจัยการตลาด 1
บริการวิชาการ และงานทะเบียนนักศึกษา 1
นักวิชาการ 2
บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 1
งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน 1
ติดต่อประสานงาน และบริหารงานทั่วไป 1
งานวิจัยและบริการวิชาการ 2
งานด้านบริการวิชาการ 1
จนท.ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1
การท่องเที่ยว,การโรงแรม,วิทยากร,มัคคุเทศน์ 1
งานด้านการวางแผนและพัฒนา 1
ด้านวิชาการพัสดุ+การเงิน 1
จัดเตรียมห้องประชุม 1
งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ 1
งานธุรการงานสารบรรณ 1
จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 1
นโยบายและแผน 1
งานบริหารทั่วไป, งานบุคคล 1
จัดแต่งต้นไม้ 1
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1
MS OFFICE 1
สถิติ การเงิน บัญชี 1
การจัดการสินค้าคงคลัง 1
หลักสูตร 1
เทคโนโลยีการอาหาร 1
งานทางคอมพิวเตอร์ 1
งานทั่วไป เอกสาร 1
งานวิชาการ เอกสารการศึกษา 1
งานการสอน การออกแบบตกแต่งภายใน 1
งานการสอน บริการวิชาการ 1
เอกสารทางธุรกิจพาณิชยนาวี 1
งานด้านการสอน วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1
งานการสอน ชีววิทยา 1
งานด้านการสอน องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1
งานด้านการสอน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑฺ 1
งานด้านการสอน โลิจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน 1
งานด้านการสอน รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1
งานด้านการสอน ปรีคลินิก 1
งานด้านการสอน สังคมศึกษา 2
งานด้านการสอน การจัดการการกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 1
ความปลอดภัยในการงานอุตสาหกรรม การบริหารความปลอดภัย 1
วิเคราะห์ จัดทำ เอกสารการศึกษา 1
งานการสอนแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
งานการสอนนิติศาสตร์ กฏหมาย 1
ดูแล ควบคุม บัญชี การเงิน 1
งานการสอนการท่องเที่ยงและบริการ 1
งานการสอนภาษาอังกฤษ 4
ทำความสะอาด เปิด ปิดอาคาร 2
จัดทำ วิเคระห์ เอกสารการสอน 1
งานการสอนการโรงแรมและท่องเที่ยว 1
งานการสอน สถิติธุรกิจ 1
โรงแรมและอาหาร 1
ขับรถ ดูแล รักษา รถยนต์ 1
งานการสอน วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1
งานการสอนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
ควบคุม ดูแล จัดทำ เอกสารทั่วไป 1
ควบคุม ดูแล จัดการ จัดทำ เอกสารทั่วไปห 1
สอนการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1
บรรณารักษณ์ 1
ควบคุม แก้ไข จัดทำเอกสารทั่วไป 1
งานการสอนเทคโนโลยีการอาหาร 1
รัฐศาสตร์, กฏหมาย 1
บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมการจัดการ 1
เวชกรรม,นิติเวชศาสตร์ 1
บัญชี การตลาด รปศ. 1
วิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
คณิศาสตร์และสถิติ 1
การสอนวิชาประชาสัมพันธ์ 1
งานวิชาการ งานธุรการ 1
งานวิเคราะห์เอกสาร 1
งานสารบรรณ,บริหารงานทั่วไป 1
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ 1
การศึกษาปฐมวัย 2
งานถ่ายเอกสารและงานประชุม 1
การสอนภาษาอังกฤษ 5
จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ 1
เคมีอินทรีย์ 1
วิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 1
การออกแบบ 1
ควบคุม ดูแลและให้บริการอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ 3
การทำบัญชี 1
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี 1
สุขศึกษา 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สถาปัตยกรรมภายใน 1
งานระเบียนและผลการเรียน 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
มีความชำนาญในการประกอบ ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 1
สอนการตลาด 1
การสอนเศรษฐศาสตร์ 1
บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร และบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งแน 1
พัสดุ 4
งานจัดซื้อจัดจ้าง 3
งานประกันคุณภาพ,งานธุรการ,งานงบประมาณ 1
ผลิตน้ำดื่ม 1
งานบรรจุหีบ ห่อ 1
เทรโนโลยีสารสนเทศ 1
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 3
งานพัสดุ 5
รับหนังสือเข้า-ออก พิมพ์ บันทึกข้อความ คำสั่ง 1
สถาปัตย์-เทคโนโลยีอาคาร 1
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ดูแลซ่อมบำรุง 1
ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ-ญี่ปุ่น) 1
จัดทำดรรชนีวารสาร สาระสังเขป สาขาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและสังคม แนะนำการสืบค้นสารสนเทศ 1
บรรณารักษ์ 3
การสื่อสารการตลาด 1
การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี 1
งานจัดเก็บเอกสาร,งานออกเลขทะเบียนหนังสือ 1
งานหลักสูตรและแผนการเรียน 3
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 1
สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ 1
ควบคุมใบเสร็จรับเงิน,ค้ำประกันสัญญา,กองทุนสวัสดิการนักศึกษา 1
เทคโนโลยีการพิมพ์ 2
ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบกราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมและผังเมือง 1
การสอนวิชาการบัญชี 1
วิชาการ 3
งานหลักสูตรและตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 1
ด้านดนตรีสากล 1
ไฟฟ้า-อิเล็ก-คอมพิวเตอร์ 1
งานธุรการ 5
เขียนบทและกำกับการแสดง 1
งานพัสดุ สั่งซื้อ สั่งจ้าง จัดหา 1
การบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1
แผนงานและประกันคุณภาพ 2
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ 3
ซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ 1
สถาปัตย์ ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม 1
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา 1
สอนวิชาสื่อสารการแสดง 1
วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/การบรรจุภัณฑ์ 1
การติดต่อประสานงานและงานเลขานุการ 1
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
การโรงแรม 1
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 8
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1
บริหารงานทั่วไป งานธุรการ 1
งานด้านบริหารจัดการพัสดุ 1
ด้านภาษาญี่ปุ่น 1
ชีววิทยา , นิติวิทยาศาสตร์ 1
งานบริการนักศึกษา งานสารบัญ 1
งานด้านการตรวจสอบภายในและตรวจติดตาม 2
ถ่ายสำเนา เดินเอกสาร ซ่อมแซมดูแลอาคาร 1
งานคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก งานเอกสาร 1
ภาพยนตร์และมีเดีย 1
งานด้านประชาสัมพันธ์ 1
ด้านกฏหมาย 2
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,การบริหารจัดการ 1
ระดับปฎิบัติการ 2
การรักษาความปลอดภัย 1
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาขีวอนามัย 1
โสตทัศณูปกรณ์ 1
สังคม 1
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และวิทยุโทรทัศน์ 1
ศักยภาพาจารย์ และทำการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1
การจัดการคุณภาพ 5
งานธุรการ บริหารงานทั่วไป 1
การเงิน ตลาด 1
งานฝึกอบรม 1
การจัดทำแผน,งบประมาณ 1
งานสอน และปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กิจการนักเรียน) 1
งานทางด้านคอมพิเวเตอร์ 1
งานการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง 1
งานโสตฯ งานถ่ายภาพ 1
INTERNET 2
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 1
ออกแบบเครื่องแต่งกาย 2
สาธารณสุข 1
โสตทัศนูปกรณ์ 1
การกีฬาและสุขภาพ 1
งานเก็บเอกสารและจัดเลี้ยงในที่ประชุม 1
วิจัย 1
แผน งบประมาณ ทะเบียน การศึกษา 1
การสอน บริหารทั่วไป 1
งานด้านการเงินและบัญชี 2
งานการสอน การบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
งานด้านการสอน การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 1
งานการสอน อนิเมชั่น 1
งานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 1
งานด้านเอกสาร การศึกษา 1
งานการสอนวิชาเคมี 1
งานการประชาสัมพันธ์ 1
งานด้านการเงิน บัญชี 1
งานด้านการสอน การตลาด 1
งานด้านการสอน รัฐศาสตร์ทั่วไป 1
ควบคุม ดูแล แก้ไข เอกสารทั่วไป 3
งานการสอนนิเทศศาสตร์ 2
ควบคุม วิเคราะห์ ดูแลห้องปฏิบัติการ 1
ศัลนศาสตร์,การแพทย์คลีนิค.สาธารณสุขศาสตร์, แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
ช่างเทคนิค 1
งานการสอนการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลุยุทธ์/การจัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 1
งานกาสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1
ประชาสัมพันธ์ 3
งานการสอนการออกแบบและตกแต่งภายใน 1
งานการสอนหลักสูตรและการสอน 1
ควบคุม ดูแลฝ่ายบริหาร 1
งานการสอนการบริหารทรัพยากรอาคาร 1
โรงแรม, ท่องเที่ยว, การจัดงาน 1
จุลชีววิทยา 5
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
สอนนาฏยศิลป์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1
คหกรรมศาสตร์,การประถมศึกษา 1
หัวหน้าสำนักงาน 1
ภาษาญี่ปุ่น 3
การอำนวยเพลง,วงขับร้องประสานเสียง,วงดุริยางค์,เรียบเรียงประสานเสียง 1
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1
งานทะเบียน/คอมพิวเตอร์ 1
จัดเก็บเอกสารและรักษาความสะอาด 1
งานวิชาการ ธุรการ ทะเบียน ตารางเรียน 1
งานประกันคุณภาพงานวิชาการ 1
งานจัดประชุม 1
วิทยานิพนธ์,ประกันคุณภาพ 1
การวิจัยและการจัดการเทคโนโลยี 1
วิศวกรรมโทรคมนาคม 2
ช่างแอร์ 2
งานบริการนักศึกษาและงานด้านวิชาการ 1
ด้านการเงิน ด้านพัสดุ 1
งานรับเอกสาร,พัสดุไปรษณีย์,ติดตามเอกสาร 1
ทำความสะอาดอาคาร และด้านธุรการ 1
ทำความสะอาดและดูแลอาคารเรียน 1
ด้านไฟฟ้า 1
บริหารอาคารสถานที่และงานช่าง 1
การบริหารรัฐกิจ,รัฐประศาสนศาสตร์ 1
อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, GIS, REMOTE SENSING 1
การพิมพ์เอกสาร เข้าเล่ม 1
รายงานบัญชีทางการเงิน,งบทดลองทุกประเภท,งบประมาณ,เจ้าหนี้รายตัว 1
รัฐประศาสนศาสตร์ 8
งานธุรการ งานประกันคุณภาพ 1
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 1
อิเล็กทรอนิกส์ 2
นิติกรรมสัญญา 1
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1
การศึกษาพยาบาล,การอุดมศึกษา 1
งานสุขศาสตร์ฯ งานความปลอดภัย การหาค่า F0 1
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา 1
งานสารบรรณ 3
การสอนธุรกิจการท่องเที่ยว 1
ประติมากรรม, ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
การสอนวิชาวารสารศาสตร์ 1
สอนวิชาการเงินการธนาคาร 1
การสอนนิเทศศาสตร์ 1
งานวิชาการ ทะเบียน 1
เชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์ 1
วิศวกรรมพลังงาน 1
วิทยุกระจายเสียง 1
เศรษฐศาสตร์ 1
งานแนะแนวการศึกษา 1
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 5
แฟชั่น 1
งานกฎหมาย 1
เทคโนโลยีด้านการศึกษา 1
3DS MAX 1
นโบายและแผน 1
การทำความสะอาด 1
เลขานุการ และประสานงานทั่วไป 1
กฏหมาย 1
งานบุคลากร ธุรการ สารบัณ 1
การแพทย์แผนไทย 1
การบัญชี การเงิน 1
โทรคมนาคม 1
แม่บ้าน 2
คหกรรม-อาหารและโชนาการ 1
บริหาร 3
กราฟฟิกดีไซน์ 1
งานบัญชี 2
ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย 1
การเงินและบัญชี 2
ระดับปฏิบัติงาน 1
สอนและวิจัย 1
สังคมศึกษา 1
งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 1
มาตรวิทยา ฟิสิกส์ งานการสอน 1
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1
การสอน คณิตศาสตร์ 1
งานเอกสารตำรา ทางวิชาการศึกษา 1
งานพัสดุ จัดซื้อ 1
งานการสอน การท่องเที่ยวและบริการ 1
งานบริหารทั่วไป เอกสาร สัญญาทุน 1
งานด้านการบริการ บริหารงานทั่วไป 1
งานการสอน สถาปัตยกรรม 1
งานการสอน คหกรรมศาสตร์ 1
งานทำความสะอาด เปิด ปิด อาคาร 1
งานการสอน การงานพื้นฐานอาชีพ 1
งานการสอน สถิติ/การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เศรษฐศาสตร์ 1
การจัดการเชิงกลยุทธ์/วิจัย/องค์การและการจัดการ 1
งานด้านการสอน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1
งานด้านการการจัดการผลิต/การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1
งานด้านบริหาร บริหารงานทั่วไป 1
ควบคุม ดูแล เอกสารทั่วไป 4
งานการสอนภาษาต่างประเทศ 1
งานการสอนวิทย์การกีฬา 1
งานการสอนจิตรกรรม 1
วิเคราะห์ เอกสารการศึกษา 1
จัดทำ ควบคุม วิเคราะห์ เอกสาร 1
การเมืองการปกครอง,รัฐศาสตร์ทั่วไป 1
ควบคุม ดูแล แก้ไข เอกสารทางการศึกษา 1
งานการสอนธุรกิจ การจัดการ การเงิน 1
ควบคุม ดูแล แก้ไข จัดทำเอกสารการศึกษา 1
งานการสอนวิชาจิตรกรรม 1
งานการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 1
นวัตกรรมการจัดการ 1
นิติวิทยาศาสตร์ 1
บริหารธุรกิจ, การตลาด 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ,การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างมนุษยสัมพันธ์,องค์การและการจัดการ 1
ภาษา 1
MEDIA 1
งานสารบรรณ การเงิน พัสดุ 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5
ภาษาจีน 8
ขับรถยนต์ 16
ภูมิศาสตร์ 2
งานบริหาร 1
ศิลปะ 3
งานสำนักงาน/งานบุคลากร 1
การเขียนบทละคร, วรรณกรรมการละค, การแสดงและกำกับการแสดง 1
การปฏิบัติและการแสดงดนตรี 1
ดนตรีวิทยา 1
สอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4
งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง 1
วางระบบเน็ตเวิร์ค และเดินสายแลนได้ดี, ติดตั้งระบบปฏิบัติการ OS และ Software ต่างๆ ได้ 1
สอนวิชาการตลาด 1
ดูแลสวน 1
งานธุรการ งานสารบัญ 1
นักวิทยาศาสตร์ 1
จัดเก็บวัสดุสารสนเทศทางด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ แนะนำการสืบค้นวัสดุสารสนเทศจากฐานข 1
การจัดการธุรกิจบริการ 2
ข้อมูลและผลการเรียน 1
งานตัดแต่งต้นไม้,จัดสวนหย่อม 1
จัดทำแผนงบประมาณ การประกันคุณภาพ และงานวิจัย 1
การจัดการคุณภาพ,วิเคราะห์นโยบายและแผน 1
ดุริยางค์ไทย 1
งานพัสดุเกี่ยวกับการเบิกจ่าย จัดซื้อ จัดจ้าง (วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์) 1
จริยศาสตร์, งานด้านการจัดการเรียนการสอน 1
การเงินการธนาคาร 4
พนักงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 1
การประถมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ 1
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
ดูแลห้องประชุม,ควบคุมเครื่องเสียง,ในการใช้ประชุม 1
การฝึกอบรม.กรอบอัตรากำลัง 1
งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานการเงิน การให้การต้อนรับ งานจัดเลี้ยง/จัดประชุม 1
วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล สถิติ 1
งานการเงิน 3
ด้านการศึกาษา 1
จัดทำดรรชนีสาระสังเขป สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และบริหารจัดการงานบริการวารสาร 1
จุลชีววิทยา/พืชไร่ 1
งานด้านตรวจสอบภายในและตรวจติดตาม 2
วิทยานิพนธ์,คอมพิวเตอร์ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
แนะนำการสืบค้นวัสดุสารสนเทศจากฐานข้อมูล และจัดกิจกรรมห้องสมุด 1
การจัดประชุม,จัดทำรายงาน 1
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร,ค่าประกันของเสียหาย 1
การเงิน,คอมพิวเตอร์ 1
งานด้านวิชาการได้แก่ข้อมูลด้านตารางเรียนตารางสอน แผนการเรียน แผนการสอน หลักสูตร การส่งเกรด ข้อสอบ 1
งานวิชาการศึกษา 1
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1
การท่องเที่ยว การโรงแรม 1
คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 1
การละคร 2
งานด้านเอกสาร 2
งานธุรการและสารบรรณ 1
งานด้านบัญชี 1
งานบริการยืม-คืนวัสดุสารสนเทศ สิ่งพิมพ์ การสืบค้นฐานข้อมูล 1
งานทำความสะอาด 2
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 1
ชีววิทยา 3
เทคโนโลยีสารนสนเทศ 1
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 1
การท่องเที่ยว มัคคุเทศน์ 1
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
กฎหมาย 2
การบิน,การจัดการการบิน 1
งานบริหารงานทั่วไป งานบุคคล 1
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 1
ผลิตขนม เบเกอรี่ 1
งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 1
ด้านระะบบคอมพิวเตอร์ 1
งานด้านโสตทัศนศึกษา 1
งานสอน การจัดการผลิตและปฏิบัติการ และการขนส่งทางบก 1
การเงิน 2
งานประกันคุณภาพและบุคคล 1
การสอนภาษาไทย 4
ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
ธุรกิจบริการ 1
การจัดการสารสนเทศ 3
ชีวเคมี 1
ประชาสัมพันธ์-ประสานงาน 1
อุปกรณ์โสต+ครุภัณ 1
บริหารงานทั่วไป และงานบัญชี 1
การสอนการโฆษณา 1
ENGLISH,TOEIF 1
การเบิกจ่ายงบประมาณ 1
รเจ้าหน้า เช่น การทำสัญญาจ้าง การรับสมัครงานของบุคลากร ทำเบิกค่าล่วงเวลา 1
สถิติ 2
ดนตรี 2
นวัตกรรมสังคม 2
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 1
ถ่ายเอกสาร 1
งานสารบรรณและงานบุคลากร 1
งานโสตทัศนูปกรณ์ 1
การสอน ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1
การสอน ปฐมวัย 2
งานเอกสารทะเบียน 1
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 1
งานขับรถยนต์ 1
งานด้านเอกสารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 1
งานเอกสารการศึกษา 1
งานด้านบัญชี การเงิน 1
งานด้านการสอน เลขานุการ 1
สถาปัตยกรรม 1
งานบริหารทั่วไป เอกสาร 2
การจัดหา 1
งานด้านการสอน บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1
การบริหารรัฐกิจ 2
สอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 1
งานการสอนปฐมวัย 1
งานการสอน นิติศาสตร์ กฎหมาย 1
ควบคุม ดูแล จัดทำ แก้ไขเอกสารทั่วไป 2
งานการสอนการจัดการโรงแรม 1
งานการสอนท่องเที่ยงและบริการ 1
ดูแล รักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1
งานการสอนบรรณารักษ์ 1
จัดทำ วิเคราะห์ เอกสาร 1
วิเคราะห์ ควบคุม เอกสาร 1
วิเคราะห์ จัดทำ เอกสาร 1
งานการสอนแพทย์แผนไทย 1
งานการสอนเศรษฐศาสตร์ 1
ควบคุม ดูแลแก้ไข เอกสารทั่วไป 1
งานสวน ทำความสะอาด ตกแต่ง 1
งานการสอนธุรกิจพาณิชย์นาวี 1
การจัดการงานสาธารณะ 1
ภาษาต่างประเทศ 1
งานด้านการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม 1355
 

Coppyright@ARITสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา